Friday, January 1, 2010

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား တိုးျမွင့္လက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ (The Japan Times သတင္းစာ ေခါင္းႀကီးပိုင္း အလြတ္သေဘာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား (၃) သိန္းအထိ တိုးျမွင့္လက္ခံေရး အစိုးရရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး (The Association for the Promotion of Japanese Language Education) က မၾကာေသးမီက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ဆရာဆရာမမ်ား နဲ႕ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သာမကဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္တယ္လို႕ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

၁၉၈၀၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားနဲ႕ ၀င္လာၾက၊ ေနာက္ ဗီဇာ သက္တမ္းလြန္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျပႆနာမ်ားနဲ႕ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အေနအထားဟာ အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ေက်ာင္းမ်ား နဲ႕ လူ၀င္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးဌာန တို႕ဟာ ၀င္ခြင့္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ ရရွိဖို႕ ပိုမိုအာရံုစိုက္လာႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ မိခင္ႏိုင္ငံမွာထဲက ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိခ်င္တာမွန္ေပမယ့္လည္း၊ ပညာသင္ၾကားျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို ဦးစြာ သေဘာေပါက္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သင္ၾကားပို႕ခ်တဲ့ ဘာသာရပ္မ်ား နဲ႕ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားဟာ သိသိသာသာကို တိုးတက္လာေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ေန႕တစ္ျခား တိုးတက္ေရာက္ရွိလာေနတာနဲ႕အမွ်၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့ internationalizing process ကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီလို ပညာေရး ဖလွယ္မွဳ အစီအစဥ္မ်ား နဲ႕ ပံုမွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွဳ (casual contacts) တို႕ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မိရိုးဖလာ စိတ္ေနသေဘာထား နဲ႕ ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ႕ ေတြးေခၚပံုေတြကို ေျပာင္းလဲရာမွာ မ်ားစြာ ထိေရာက္မွဳ ရွိပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားၿပီး ပညာသင္ယူေနတဲ႕ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ကေတာ့ ယခုႏွစ္မ်ားမွာ ပိုမိုက်ဆင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားနဲ႕ ေက်ာင္းသား ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပိုမို တြန္းအားေပးဖို႕ လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ဂ်ပန္ကိုလာၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႕ (ဒါမွမဟုတ္) သူတို႕ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ ဂ်ပန္ဘာသာစကား၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အရည္အေသြးမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ဖို႕ ရည္ရြယ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ေရရွည္မွာ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဦးစြာ ပညာသင္ၾကား၊ ဂ်ပန္ဓေလ့ထံုးစံ ေတြကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ဖို႕ဆံုးျဖတ္သူေတြဟာ ယခင္က စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြမွာ ကာယအား အသံုးျပဳၿပီး၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ခဲ့ရတဲ့ ယခင္မ်ိဳးဆက္နဲ႕ယွဥ္ရင္ အမ်ားႀကီး ကြာျခားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား နဲ႕ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားက ပညာေရးဖလွယ္မွဳ အစီအစဥ္မ်ားဟာ သူတို႕ေတြ ေရွ႕ေလွ်ာက္ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္ (internationalized workplaces) မ်ားနဲ႕ က်ယ္ျပန္႕နက္နဲတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္မွဳ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေစမွာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားေတြ တိုးျမွင့္လက္ခံမယ့္ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုသင့္ၿပီး၊ ဒီအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မွဳဟာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ နဲ႕ ေက်ာင္းေငြေၾကးရံပံုေငြကို ကူညီေထာက္ပံ့တာထက္ သာလြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရး ဖလွယ္မွဳ အစီအစဥ္ေတြဟာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ေတြကို ရရွိျဖစ္ထြန္းေစမယ္လို႕ ယံုၾကည္ရပါတယ္။

( ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕ထုတ္၊ The Japan Times - Editorial ကို ကိုးကားပါတယ္။)

1 comment:

  1. ဟုတ္တယ္“သို႕ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားၿပီး ပညာသင္ယူေနတဲ႕ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ကေတာ့ ယခုႏွစ္မ်ားမွာ ပိုမိုက်ဆင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ” အဲတုန္းက တီဗီြအစီအစဥ္မွာ လႊင့္ေသးတယ္။ Oxfordတို႔ ဘာတို႔မွာ သြားတက္တဲ့ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေတြနည္းသြားတယ္ဆိုလား။ သိပ္ေတာ့နားမလည္ဘူးဗ်။ ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္။

    ReplyDelete

comment မ်ား ပါဝင္ေရးသားေပးဖို႕ ဖိတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။